Prešov

Aktuality z inštitútu

Inštitút politológie vznikol na FF PU v Prešove v roku 1993 ako druhé akademické pracovisko v danom odbore v Slovenskej republike. V súčasnosti má 12 pracovníkov a 6 interných doktorandov. Z toho jedného profesora, štyroch docentov a siedmich odborných asistentov s titulom PhD. Inštitút má dlhoročné skúsenosti s riešením domácich a medzinárodných grantových projektov (štátny program výskumu a vývoja APVV, grantové projekty VEGA, KEGA, TEMPUS a Višegrádsky fond).Pracovisko je známe organizovaním podujatí (Prešovské politologické dni a Medzi modernou a postmodernou), výstupy z ktorých sú publikované v konferenčných zborníkoch (k dnešnému dňu je vydaných 14 publikácií). Študijný odbor politológia má akreditované všetky tri vzdelávacie stupne v dennej aj externej forme (bakalársky, magisterský - 3.1.6 Politológia a doktorandský v študijnom odbore 3.1.8 Teória politiky). Pracovníci Inštitútu majú multidisciplinárne zázemie v politológii, sociológii, histórii, geografii, práve, ekonómii a filozofii. Vo svojich výskumných aktivítách sa zameriavajú na skúmanie cezhraničnej spolupráce, regionálneho rozvoja, politických a volebných systémov, politického rámca EÚ (Európska susedská politika a Východné partnerstvo), globalizácie a globálnych civilizačných problémov, tolerancie a intolerancie, formovania jedinca, techník socializácie a vplyvu rôznych faktorov z hľadiska najnovších megatrendov, filozofických a teoretických aspektov výchovy k ľudskosti, občianstvu a konštitucionalizmu a etických dimenzií, ako aj občianstva a multikulturalizmu. Významné a uznávané osobnosti pôsobiace na inštitúte sú zárukou zabezpečovania kontaktov s domácimi i zahraničnými akademickými a vládnymi inštitúciami a mimovládnymiorganizáciami (Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku; Česká akadémia vied, Ostravská univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Association for Borderlands Studies). Inštitút politológie je vybavený modernou výpočtovou technikou a disponuje vlastnou knižnicou, ktorá obsahuje vyše 1500 monografií, zborníkov a odborných časopisov z disciplín ako politická veda, medzinárodné vzťahy, história, filozofia, sociológia, ekonómia, právo, geografia a globálne štúdie.