Vítam Vás na mojej osobnej webovej stránke

Michal Cirner

Na Inštitúte politológie pôsobím ako odborný asistent a tajomník inštitútu. Vyštudoval som odbor politológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a odbor verejná politika a verejná správa na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Titul PhD. Som získal v odbore teória politiky na domovskej alma mater v Prešove. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venujem otázkam verejnej politiky a verejnej správy. Zaoberám sa politickým a straníckym systémom v Slovenskej republike. V pedagogickej praxi vyučujem predmety týkajúce sa verejnej správy, komunálnej politiky alebo cezhraničnej spolupráce, vyučujem tiež predmet Politický systém SR. Svoje komentáre publikujem v mienkotvorných slovenských denníkoch - Denník N a SME. Ako politický analytik vystupujem v rôznych médiách, najmä vo verejnoprávnej RTVS.

Odkaz na oficiálnu stránku Inštitútu politológie FF PU v Prešove: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ipol/

Cirner konferencia   2481607